Berlaars klimaatplan in volle voorbereiding

Wat?

Berlare werkt volop aan het opstellen van een klimaatplan om enerzijds de CO2-uitstoot op ons grondgebied terug te dringen en anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. Geïnteresseerde inwoners konden hun steentje bijdragen aan de opstelling van deze maatregelen.

Via het Burgemeesterconvenant engageren 8.000 Europese steden en gemeenten zich om de klimaatdoelstellingen van Europa mee te realiseren. Ook Berlare is een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 onder meer 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied.

Stap 1: maatregelen die de gevolgen temperen

Behalve minder broeikasgassen uitstoten, wil Berlare ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering helpen verzachten. Dit luik, het zogenaamde ‘adaptatieluik’, werd in onze gemeente als eerste onderzocht.
Een warmere aardbol betekent meer extreme omstandigheden zoals hitte, lange periodes van droogte met mogelijk drinkwaterschaarste of net pieken van hevige regenval en kans op overstroming of wateroverlast.

Om uit te zoeken hoe we in Berlare deze gevolgen kunnen inperken, werden verschillende experten, beleidmakers, ondernemers en ambtenaren samengebracht. Uit deze risico- en kwetsbaarheidsanalyse bleek dat Berlare in de toekomst het meest gevoelig zal zijn aan droogte en hitte. Het is dus belangrijk om extra in te zetten op het grondwaterpeil. Door de bodem waar mogelijk te ontharden en de aanwezige hoeveelheid water langer te proberen vasthouden, zullen we sterker staan in droge periodes.


Het actieplan

 • ALGEMENE DOELSTELLINGEN
  • Hemelwaterneutrale projecten
   • Hergebruik en infiltratie van hemelwater >95%
   • 1m2 ontharden per inwoner
   • 1m2 extra opvang of infiltratiecapaciteit
  • Vergroening van bebouwde gebieden
   • 1 extra boom per inwoner
   • ½ m extra haag of geveltuinbeplanting
   • 15 extra natuurgroenperken
 • GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
  • Inventarisatie van mogelijkheden
   • Masterplan Berlare Dorp
  • Klimaat robuust maken van het patrimonium
   • hergebruik van hemelwater
   • afkoppeling naar groenvoorzieningen
   • passieve koeling
   • vergroenen van de omgeving
 • ONDERSTEUNEN LANDBOUW
  • Concepten en voordelen van adaptatie bekend maken
   • KLE, Agroforestry, bodembeheer, waterbeheersing
   • Stimuleren en ondersteunen
   • Opleidingen, deelname proefprojecten (stuwtjes)
   • Promotie van hemelwaterscans
   • waterbesparende maatregelen in kaart brengen
 • VERSTERKEN NATUURGEBIED
  • Streven betere waterkwaliteit van het Donkmeer
  • Studie hergebruik effluent water RWZI
  • Uitvoeren ruimtelijk plan Recreatiepool Donk
  • Aandacht voor lichthinder
  • Natuurversterking- en verbinding
  • Kempenbeek, Molenbeek, Dambeek
  • Verbinding Kalkense Meersen en Donkmeer
  • Ondersteunen acties van regionale actoren
 • INRICHTEN OPENBAAR DOMEIN - ontharden en infiltreren
  • Opmaak en gebruik van hemelwaterplan
  • Riolering
   • Afkoppeling
   • Infiltreren en bufferen
   • Knelpunten in bestaande rioleringsstelsel wegwerken
  • Ontharden
   • Openbare parkeerplaatsen
   • Vergroenen gewestwegen
   • Ontharden weinig gebruikte voetpaden
  • Bronbemalingswater
  • Bebossingsprojecten in alle deelgemeenten
  • Herinrichting site Donkere Wolk en Brielstraat
  • Trage wegen als kapstok groenblauw netwerk
  • Groenvoorzieningen
   • Speelplaats gemeenteschool Uitbergen
   • Boom en plantvakken meer zelfvoorzienend maken
   • Grasperken omvormen naar natuurgroenperken
 • INWONERS BETREKKEN
  • Herbekijken subsidie- en premiestelsel
  • Voorbeelden van quick- wins op eigen terrein
  • Aanstellen van ambassadeurs
  • Bekendmaken groepsaankopen, adviesmogelijkheden
  • Acties zichtbaar maken in straatbeeld via campagne ‘Berlare breekt uit’
  • Promotie via ludieke acties

Stap 2: maatregelen die de CO2-uitstoot beperken

Daarnaast wordt ook verder ingezet op het zogenaamde ‘mitigatieluik’ om de CO2-uitstoot op ons grondgebied terug te schroeven.
In 2011 werden de eerste CO2-nulmetingen opgesteld.
De totale energiegerelateerde CO2-uitstoot van de gemeente in 2011 was gelijk aan 54 kton CO2 (54.007 ton CO2) of 3,7 ton CO2 per inwoner. Indien we deze uitstoot zouden moeten compenseren door bosaanplant, dan hebben we 1,72 keer de gehele oppervlakte van de gemeente nodig.
De sector van de huishoudens is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot, het transport voor een derde. Voor deze twee sectoren zijn gerichte maatregelen nodig.
75% van de CO2- uitstoot is afkomstig uit de rechtstreekse verbranding van fossiele brandstoffen voor warmte of transport, 20% is afkomstig van het elektriciteitsverbruik.
Het aandeel van hernieuwbare brandstoffen in het totale verbruik is erg beperkt tot 5,3% van het totale verbruik. De uitdaging om af te stappen van fossiele brandstoffen is zeer groot.
In de verdeling van de uitstoot (uitgedrukt in ton CO2) neemt de sector van de huishoudens het grootste aandeel voor zijn rekening: 52% voor verwarming, sanitair warm water en het elektriciteitsverbruik in woningen. Daarna volgen de sector transport (30%) en de sector tertiair (6% van de uitstoot). De uitstoot van de industrie is 5%. De uitstoot van de landbouw (3%) en van de gemeentelijke diensten (3%) is eerder beperkt.
Omdat huishoudens en transport zo een grote impact hebben, hebben we hiervoor 2 thematische werkgroepen georganiseerd met deskundigen van de gemeente, experten en adviesinstanties (milieuraad, mobiliteitwerkgroep, politie).
Daaruit is ook een actieplan opgesteld, binnenkort te lezen op deze pagina.

Aan de slag!

Deze adaptatie- en mitigatiemaatregelen vormen samen het ‘klimaatplan’ dat we als gemeente binnen de twee jaar na de ondertekening van het burgemeestersconvenant moeten indienen.

En dan begint het echte werk: de toepassing ervan.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies