Ter inzage

Publieke inspraak over het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)


Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.


Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten van de Vlaamse Regering in het materialenbeleid. Het is een beleidsvoorbereidend en -ondersteunend instrument dat kadert in het Vlaamse materialenbeleid en beantwoordt  aan de Europese regelgeving (cf. Europese kaderrichtlijn afvalstoffen).

Het plan en de bijhorende opmaakprocedure hebben hun juridische basis in het Vlaamse Materialendecreet (art. 17 en 18). Het plan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke verenigingen, gemeenten en publiek-en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.


Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt
van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.


U kunt de nota downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Mer in Brussel.
Tot en met 16 november 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer via mer@vlaanderen.be of op het onderstaande adres:

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER 0276
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL


Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen

Het ontwerp van de digitale atlas van de waterlopen ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit goed bij de wet onbevaarbare waterlopen met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Waarom dit openbaar onderzoek?
De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.
Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Ook later zal de digitale atlas om de 6 jaar geactualiseerd worden.

Welke opmerkingen zijn relevant?
Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.
Opgelet. Enkel de publieke grachten zijn in de atlas opgenomen. Wanneer een gracht langs uw perceel of in uw buurt niet op de kaart staat, is dat wellicht geen publieke gracht, maar een private gracht. Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt.

Hoe een opmerking indienen?
Het ontwerp van de digitale atlas is vanaf 1 september 2021 beschikbaar op https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas.
Met een digitaal inspraakformulier kan je opmerkingen indienen.
Het gaat om een eenvoudig formulier waarin u:

  • uw opmerking kunt formuleren
  • de waterloop of gracht waarop uw opmerking betrekking heeft, kunt aanduiden op kaart
  • foto’s en bijlagen kunt inladen.

U kunt uw schriftelijke opmerking ook indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente, Dorp 22, 9290 Berlare of via vergunningen@berlare.be.

Wat gebeurt er met uw opmerkingen?
Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgen de CIW en de gemeenten de ontvangen opmerkingen en bezwaren aan de VMM, die instaat voor de verwerking, in overleg met de betrokken waterloopbeheerder.
De minister van Omgeving zal vervolgens de digitale atlas definitief goedkeuren. Op dat moment vervallen de oude analoge atlassen.
De definitieve digitale atlas zal te raadplegen zijn op https://www.geopunt.be.

Vragen?
Heeft u een concrete vraag over dit openbaar onderzoek, dan kunt u contact opnemen via digitale-atlas@vmm.be. Opgelet, om een inspraakreactie in te dienen, maakt u gebruik van het inspraakformulier.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies